Výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Nováková

tel: 595 700 043

konzultační hodiny:

 úterý 13,00 - 15,30 hod

Náplň práce výchovného poradce 

 

1. Péče o žáky s výukovými potížemi a speciálními potřebami 

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy 

- předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky 

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC 

- pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro vyšetření v PPP, SPC 

- podílí se společně s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace integrovaného žáka 

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči 

- poskytuje poradenskou péči pro rodiče 

 

Aktuální informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ke svému vzdělávání potřebují podpůrná opatření. 

Škola poskytuje toto podpůrné opatření, pokud má žák při vzdělávání obtíže. Jestliže se jedná o obtíže pouze v jednom předmětu, zajistí daný vyučující po domluvě se zákonným zástupcem drobné úpravy ( metody, výukové postupy, hodnocení ).

Pokud se u žáka projeví obtíže ve více předmětech, úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola nově Plán pedagogické podpory – PLPP. Jedná se o dokument, ve kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka, návrh na úpravy a v jakém předmětu. Podpůrná opatření budou uplatňována ve škole, ale také v rámci domácí přípravy, kdy učitel poradí rodičům, jak má doma se svým dítětem pracovat. Společně se zákonnými zástupci se vyhodnocuje efektivita zvolených úprav. Jestliže nedojde ke zlepšení ve vzdělávání žáka, pak zákonným zástupcům škola doporučí návštěvu školského poradenského zařízení a předá mu PLPP. Školské poradenské zařízení provede posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka a vypracuje zprávu z vyšetření a také Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Jestliže zákonný zástupce nenavštíví na doporučení školy školské poradenské zařízení a způsobí tak žákovi obtíže při vzdělávání, může se škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. 

 

2. Péče o žáky s výchovnými problémy 

- v součinnosti s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje 

   zvláštní pozornost 

- podle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování těchto žáků 

- pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace těchto žáků 

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích 

- spolupracuje s dalšími institucemi 

 

3. Další metodická a informační činnost 

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogům (oblast jednotlivých výsledků vyšetření) 

- informuje žáky o činnostech PPP (SPC) v regionu, jejich možnosti využití, poradenských službách 

  (úřad práce, sociální odbor Ok úřadu, krizová centra …) 

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče 

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně kulturního prostředí 

- ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na zavádění a vyhodnocení preventivních programů 

   (protidrogová prevence, šikanování, vandalismus apod.) 

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák) 

- spolupracuje s třídními učiteli na tvorbě individuálních studijních plánů a provádí jejich vyhodnocení 

 

4. Volba povolání 

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro rodiče a žáky 

- informuje o studijních možnostech 

- vede dokumentaci spojenou s volbou povolání 

- zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu 

- zpracovává přehledy o přijetí žáků 

- spolupracuje s ostatními pedagogy na zapracování témat s problematikou volby povolání do       jednotlivých   učebních plánů 

- spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice 

 

5. Dokumentace 

- soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči 

- vede databázi žáků s vývojovými poruchami učeni, integrovaných žáků, pravidelně ji aktualizuje 

- vede jejich evidenci individuálních studijních plánů 

- s ostatními pedagogy provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů ,

  

Plán činnosti výchovného poradce
 • zařadit žáky s poruchami učení (I. - IX. roč.) mezi žáky :

-   integrované (se zdrav. postižením, zdrav. znevýhodněním, sociálním znevýhodněním)

-   žáky s ARP (ambulantní reedukační péče) a SPP (speciální pedag. péče)                                                                                                

-   ověřit u žáků se speciálními potřebami délku trvání jejich vyšetření na PPP

-   ověřit u žáků se zdravotním postižením délku trvání jejich vyšetření na SPC 

-   kontrola učebních vzdělávacích plánů integrovaných žáků                                          

-   zajistit vypracování  indiv. vzděl. plánů integrovaných žáků           

-   zajistit kontrolní vyšetření integrovaným žákům,jejichž platnost končí, nebo je stanoven termín nového vyšetření                                                                

-   zajistit kontrolní vyšetření integrovaným žákům, končícím povinnou školní docházku      

-   pracovní schůzka na Pedagogicko-psychologické poradně kpt. Vajdy 1  

                                                                                                                                              

 •    příprava žáků k přijímacím zkouškám (V., VII. a IX. tříd) :

-   včas zajistit informace poradenského střediska pro volbu povolání při PÚ(pracovní úřad)

-   zajistit besedy žáků 9. tříd na IPS (Informační poradenská služba Prac. úřadu v Ostravě)

-   informace rodičům na tř.schůzkách

-   informace tř. učitelům V.,VII. a IX. tříd

-   nabídka studijní literatury žákům                                                                             

-   informativní schůzka pro rodiče žáků 5. a 9. tříd (přijímací řízení)      

-  termín odevzdávání přihlášek na uměl. prům. školy a konzervatoře 

   ( vydávání přihlášek a zápisových lístků k 15. listopadu 2013)                                         

 

 •  příprava žáků IX. tříd k volbě povolání 

   - individuální pohovory se žáky                                                                                

   - poradenství pro rodiče v době úředních hodin (úterý 13:00 – 15:30)                      

   - vydávání zápisových lístků                                                                                  

  - vydávání potvrzených přihlášek,  podepsaných ředitelem školy                              

   - termín odevzdávání přihlášek na střední školy a učiliště                                                                                    

    ( přihlášky na střední školy podávají rodiče osobně,  nebo je mohou zaslat poštou)                                                                                                                    

   - dle možností a nabídky uskutečnit exkurze v průmyslových závodech v Ostravě

     (Arcellor Mittal, Vítkovice Steel)                                                                                   

 

 • doplňovat kartotéku problémových žáků

                                                                   

 • řešit kázeňské problémy : 

      se žáky formou pohovorů

      s rodiči na vých.komisích za přítomnosti vedení školy                                      

      s učiteli radou

       se školní psycholožkou

 

 • spolupracovat s PPP v Ostravě – Zábřehu, dětským psychiatrem, školním psychologem a dalšími specialisty   

                                                                             

 •  odpovídat na dotazy žáků prostřednictvím schránky důvěry                                     
 •  
 •  aktualizovat schránku výchovného poradce, zřídit elektronickou schránku důvěry                                                                
 •  
 • podle potřeby zajišťovat nová pedagogická a psychologická vyšetření žáků 
 •                
 • seznamovat žáky s oblastí vých. poradenství prostřednictvím časopisu Školák  a nástěnky výchovného poradce                                                                                    
 •  
 • sledovat práci učitelů s integrovanými žáky a žáky s poruchami učení                        
 •  
 • pomáhat radou dětem v nesnázích                                                                                  
 •  
 • poskytovat poradenskou službu zákonným zástupcům žáků při řešení náročných životních situací                                                                                                             
 •  
 • zajistit besedy pro žáky : 

         s náboráři žádaných středních škol  

        dle nabídky zajistit exkurze ve významných ostravských podnicích pro žáky 9.tříd 

        zajistit výukové vzděl.programy  na téma drogy, násilí, kriminalita mládeže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           

 •  trvale spolupracovat s:

         p.uč. Boucnou  (školní protidrogový preventista)

         s třídními učiteli

         s vedením školy    

          se školním psychologem PhDr. Sýkorovou

          se speciálními pedagogy na SPC

                                            

 

 Ostravě dne 12. 9. 2013                                                                Zdeňka Nováková, vých. poradce 

 

 

Aktualizováno 25. 01. 2017, 20:23 uživatelem Mgr. Andrea Záviská