Řád školní družiny

Obecné ustanovení

Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s §30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( ŠKOLSKÝ ZÁKON ) v platném znění. Určuje pravidla provozu a režim ŠD.

 

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení odpočinku a relaxace dětí po vyučování. Slouží výchově, vzdělání a rekreaci dětí. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času. U každého dítěte svým programem rozvijí, prohlubuje a upevňuje získané vědomosti a dovednosti ve vyučování. Respektuje zájmy dětí, zabezpečuje dětem náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů, či do zájmových aktivit. Upevňuje hygienické návyky u dětí. Domácí úkoly si mohou děti vypracovávat ve ŠD pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců a to vždy po 15hodině. 

 

 Provozní doba

06,00 – 08,45 ranní družina/dle plavání 

11,40 – 15,00 běžný provoz

15,00 – 16,30 odpolední družina

15,00 – 16,30 kroužky ŠD

  

Umístění jednotlivých oddělení ŠD

Školní družina se nachází v  budově odloučeného pracoviště základní školy v pavilonu C.                          Přízemí  –  1. odd. a  3. odd., 1. patro  –  2. odd. ŠD má 3 oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

 

Přihlášení žáků do školní družiny

Do školní družiny se mohou přihlásit žáci 1. – 5. ročníku vyplněním zápisního lístku, který obsahuje předpokládaný čas a způsob odchodu ze školní družiny. Změny na zápisním lístku se uvádí písemnou formou a vychovatelka je zakládá k zápisnímu lístku.

 

Odhlášení ze školní družiny

Odhlášení ze školní družiny se provádí písemnou formou s časovým vymezením, ve kterém dítě nebude školní družinu navštěvovat. Vychovatelka si doklad založí k zápisnímu lístku.

 

Vyloučení ze školní družiny

Na základě soustavného porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních bude dítě rozhodnutím ředitele ze školní družiny vyloučeno.

 

Nevyzvednutí ze školní družiny

V případě, že si rodiče nevyzvednou své dítě do ukončení provozu školní družiny, tj. do 16,30 hod, je povinna vychovatelka čekat 30 minut s dítětem ve školní družině a po tuto dobu telefonicky kontaktovat rodiče. V krajním případě kontaktuje policii, prostřednictvím níž bude dítě převezeno do zařízení s celodenní péči (DD a. j.) Rodiče jsou povinni informovat vychovatelku o případném zpoždění telefonicky. 

  

Dočasné umístění žáků ve školní družině

Jedná-li se o zkrácené vyučování nebo v případě posunutého začátku ranního vyučování upozorní ročníkoví vedoucí nebo vedení školy na danou skutečnost vedoucí vychovatelku, která potřebný provoz zajistí. V krajním případě lze umístit do školní družiny i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce v uvedených výjimečných případech.

 

Pravidla styku s rodiči

Styk s rodiči je zajištěn formou družinových deníčků, osobní styk při předávání dítěte při odchodu ze školní družiny a v době od 11,25 do 11,35hod. Vychovatelky jsou povinny se zúčastňovat třídních schůzek a schůzek pořádaných v rámci školní družiny.

 

Podmínky odchodu a vyzvedávání žáků ze školní družiny

Dítě odchází ze školní družiny tak, jak je uvedeno v zápisním lístku nebo na písemné požádání rodičů a v  jejich doprovodu. Vychovatelka nesmí dítě uvolnit na telefonické požádání!

 

Povinné vybavení

Děti mají mít náhradní oblečení pro pobyt venku, věci podepsány a uloženy v tašce nebo pytlíku. Dále ručník, toaletní papír, papírové kapesníčky, kartáček na zuby, zubní pastu a kelímek.

 

Pitný režim

Pitný režim si zajišťují rodiče žáků. Děti si nosí nápoje v lahvích z domu. Záležitost projednána s rodiči žáků na zahajovací schůzce ve školní družině dne 1.9.2014

 

Prázdninový provoz

V době vedlejších prázdnin, nebo ředitelského volna je provoz ŠD zajištěn, v případě závazného zájmu rodičů.  O hlavních prázdninách provoz ve ŠD je přerušen. 

 

Další činnosti ve školní družině

Mimořádné činnosti – výlety, sobotní akce, besídky apod. Rodiče jsou informováni prostřednictvím družinových deníčků, letáčky nebo na www stránkách školy.

 

Návštěva kroužků, které neprobíhají v rámci školní družiny

Děti, které navštěvují kroužky nebo jiné zájmové útvary mimo budovu odloučeného pracoviště, budou po písemném souhlasu rodičů odcházet do kroužků bez doprovodu vychovatelek. Totéž se týká i návratu zpět do školní družiny.

 

Úhrada školní družiny

Stanovený měsíční poplatek za školní družinu je 100Kč a platí se předem na následující měsíc. 

Při začátku školního roku, kalendářního roku, případně zahájení docházky dítěte uprostřed měsíce, je úhrada splatná nejpozději do 5. pracovního dne od zahájení docházky.

Platbu lze možno hradit těmito formami:

-    v hotovosti u vychovatelek ŠD a to vždy poslední dva pracovní dny  v měsíci od 11.30hod.do 16.30hod.  

- bezhotovostní platbou – trvalým příkazem k platbě za ŠD, splatnost nejpozději do 5. pracovního dne měsíce na daný měsíc

 

Bezhotovostní platba

- TRVALÝ PŘÍKAZ – splatnost nejpozději do 5. pracovního dne měsíce na daný měsíc

- ČÍSLO ÚČTU: 19528761/0100

- VARIABILNÍ SYMBOL = RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE

- ČÁSTKA: 100Kč

- ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: ŠKOLNÉ ŠD JMÉNO DÍTĚTE

UVÉST VŠICHNI (dítě může mít jiné příjmení než jeho zákonný zástupce).

Obědy si odhlašují rodiče sami telefonicky ve školní jídelně vždy předem. Děti nosí tzv. čip, který je potřebný k vydání oběda. Při ztrátě čipu je nutno zakoupit nový. Cena čipu je 115Kč.

  

Penále z prodlení

Pokud nedojde k úhradě stanoveného poplatku za školní družinu v daném termínu, je zákonný zástupce povinen zaplatit za každý následující kalendářní den (včetně sobot a nedělí) penále ve výši 2,- Kč. V případě, že se jedná o nový nástup dítěte do školní družiny během měsíce se penále neplatí.

 

Osvobození od platby, snížení platby

Podle školského zákona č.561/2004 sb.§123 vyhlášky č.74/2005 §11 odst.3 osvobození a odst.4 snížení dochází s platností od 17.2.2005 ke změnám v úhradě poplatku za pobyt dítěte ve školní družině. 

Pokud dítě v daném měsíci  nenastoupí do školní družiny, má zákonný zástupce možnost podle uvedené sbírky odst.4 požádat o snížení poplatku. Formulář si vyzvednete  ve školní družině, po vyplnění se odevzdává zpět do ŠD. Žádost je postoupena k projednání řediteli školy, který rozhodne v jaké výši bude poplatek snížen. Úplata může být snížena v celkové částce až 100%. Rozhodnutí sděluje škola písemně, do konce daného měsíce. Na základě rozhodnutí Vám bude částka při úhradě školní družiny na následující měsíc vrácena. Nárok na snížení poplatku nelze zpětně uplatnit.

 

 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

 

a) účastník nebo jeho zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle    zákona o státní podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

  

Bezpečnost a ochrana žáků

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve Školním řádu školy. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (tělocvičnu), řídí se bezpečnostními pokyny pro tuto učebnu. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

Žáci nenosí do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD, ani s výukou. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje nebo jiných osob.

Dodržují poučení o chování ve ŠD i na veřejnosti, bezpečnosti v prostorách ŠD, při hrách, při pobytu venku, při přecházení do ŠJ a na vycházkách. Při všech činnostech dbají pokynů své vychovatelky. Každý úraz, nehodu či poranění k níž dojde v souvislosti s činností školní družiny či zdravotní indispozici žáci okamžitě hlásí vychovatelce.

Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a neničit vybavení ŠD. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD. Každé oddělení si vytváří svá dohodnutá pravidla. Pravidla tvoří žáci spolu s vychovatelkou.

Žáci, kteří navštěvují kroužky nebo jiné zájmové činnosti mimo budovu ŠD, budou po písemném souhlasu rodičů odcházet samy bez doprovodu vychovatelek. Totéž se týká i návratu zpět do ŠD.

 Po ukončení vyučování  p. učitelky předávají vychovatelkám děti u šaten ZŠ. Paní učitelky jsou zodpovědné za řádné předání dětí vychovatelce.

V době od 11,40 – 13,30hod. přebírají vychovatelky děti a převádějí je na oběd a zpět do ŠD, dle daného rozpisu. Dohlíží na bezpečnost dětí a řádné oblečení. Za svěřené děti přebírají plnou zodpovědnost.

  

Dokumentace

- třídní knihy

- zápisní lístky

- docházkový sešit – ranní ŠD

- docházkový sešit – nepravidelné odchody dětí ze ŠD

- TK zájmových kroužků, prázdninové činnosti

- přehled rozdělení dětí do jednotlivých oddělení

- vnitřní řád školní družiny

- celoroční plán činnosti

- ŠVP ŠD

 

 Změny v zápisních lístcích vychovatelka provádí okamžitě zápisem do třídní knihy a k zápisnímu lístku přikládá písemné změny odchodu dítěte ze ŠD. Odhlášené dítě odepíše z třídní knihy.

Přehled rozdělení oddělení upravuje dle potřeby.

Každá vychovatelka si píše měsíční plány a týdenní skladbu zaměstnání. Tyto dokumenty uchovává k případné kontrole.

 

 Celodružinové akce

Jsou určeny pro všechna oddělení i pro rodiče. Rodiče jsou  informováni  letáčky, plakáty, prostřednictvím  www  stránek školy.

ZÁŘÍ DRAKIÁDA

ŘÍJEN U6 – DOLNÍ VÍTKOVICE – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

LISTOPAD nácvik pásma na vánoční besídku, turnaje ve stolních hrách

PROSINEC návštěvy výstav na Slezsko-ostravském hradě – Betlémy

    vánoční besídka s Mikulášem, výstavka vánočních výrobků ve ŠJ (sobotní akce)

    vánoční diskotéka – soutěže v tělocvičně

LEDEN pěvecká soutěž „KARAOKE“

bobování

stavby ze sněhu - soutěž „O největšího sněhuláka“

ÚNOR dětský KARNEVAL 

BŘEZEN turnaj ve stolním fotbale

  sportovní odpoledne

DUBEN návštěva Střediska volného času

KVĚTEN turnaj ve florbale, vybíjená

ČERVEN malování na chodník na dané téma (Hurá prázdniny, nejmilejší hračka,

                kreslíme rodinu, kamaráda, pohádkovou bytost….) 

 

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE

Spolupracujeme s divadélkem SMÍŠEK, které k nám přijíždí s pohádkami pro děti. Návštěvy muzeí, výstav, pořádání besed.               

 

Kroužky

 V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH NABÍZÍME ZÁJMOVÉ KROUŽKY, KTERÉ PROBÍHAJÍ  PO 15hod. 

V PROSTORÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 

HRA NA FLÉTNU      PONDĚLÍ 15.00  –  16.00h. p. vychovatelka Renáta Pleváková

POHYBOVÉ HRY      ÚTERÝ 15.00  –  16.00h. p. vychovatelka Dagmar Brachmanová

RUKODĚLNÝ KR. ÚTERÝ 15.00   -  16.00h. p. vychovatelka Renáta Pleváková

KERAMIKA                STŘEDA 15.00  –  16.30h. p. vychovatelka Dagmar Brachmanová

DRAMATICKÝ KR.    STŘEDA 15.00  –  16.00h. p. vychovatelka Dagmar Brachmanová

ŠACHY STŘEDA 15.00  –  16.30h. p. vychovatelka Alena Faltynková

TANEČNÍ KR.            ČTVRTEK 15.00  –  16.30h. p. vychovatelka Alena Faltynková

 

 V Ostravě dne 28. 8. 2014

 

 

Vedoucí vychovatelka                                                                            Ředitel školy

 

 

 

 

 

Přílohy:

Aktualizováno 06. 12. 2014, 22:22 uživatelem Mgr. Andrea Záviská