Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Naše škola byla zařazena do projektu MMO „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, který je financován z operačního programu Evropských strukturálních a investičních fondů, reg. č. projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212. Projekt byl zahájen v září 2016 a bude trvat do června 2018. Je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání.


Protože naše škola byla vybrána jako pilotní pro obvod Ostrava-Jih, vzniklo v rámci tohoto projektu nové Školní poradenské pracoviště, které tvoří pozice školního psychologa, speciálního a sociálního pedagoga a školního asistenta. Jejich práce je zaměřena na žáky znevýhodněné, selhávající v učebním procesu, s výukovými a výchovnými problémy.


Speciální pedagog se věnuje dětem, kterým byly v PPP nebo SPC diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení nebo specificky narušený vývoj řeči.


Sociální pedagog společně se školním asistentem poskytují základní nepedagogickou podporu přímo v rodinách žáků, spolupracují s rodiči, zprostředkovávají komunikaci mezi rodinou a školou, spolupracují s OSPOD a jinými institucemi. Velmi důležitou součástí práce školního asistenta je školní i mimoškolní příprava na vyučování-doučování dětí selhávajících v učebním procesu.


Školní psycholog spolu s vedením školy koordinuje celý projekt, zajišťuje mimo jiné i proškolování pedagogů v rámci Inkluze.

 

Blíže seznámit se s tímto projektem Magistrátu města Ostravy můžete na stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/

Přílohy:

Aktualizováno 13. 02. 2019, 14:02 uživatelem Mgr. Andrea Záviská