Informace k zápisu do 1. tříd

Dne 4. 4. a 5. 4. 2018 proběhne zápis dětí do 1. tříd na naší škole. 

4. 4. od 12,00 –18,00 hodin a 5. 4. od 12,00 – 17,00 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky.

Rodiče žádáme, aby k zápisu přišli s dítětem a vzali s sebou rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat odklad školní docházky pro své dítě,  přinesou již k zápisu potřebné dokumenty: doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. U zápisu jim pak budou  podány další informace ohledně odkladu povinné školní docházky, popř. kontakty na potřebná zařízení. 

Zápis se bude konat v současné třídě 1. A, pav. A, přízemí

 

Nabídka školy pro šk.rok 2018/2019

- rozšířená výuka tělesné výchovy na 1.stupni 

- výuka s tablety iPad  

- logopedická péče pro žáky 1. tříd pod vedením speciálního pedagoga 

- inkluzivní vzdělávání v rámci projektu MMO: „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava (pilotní škola)

- služby Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální a sociální pedagog, školní asistent)

- výuka anglického jazyka od 1. třídy

- další cizí jazyk od 7. ročníku

- zaměření školy na environmentální výuku

- moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, školní knihovna, učebna fyziky, hudebna aj.

- výuka plavání ve 2. a 3.ročníku

- předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence pro žáky s vývojovými poruchami učení

- Školička pro budoucí prvňáčky –od února do května

- zájmové kroužky v odpoledních hodinách

- keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem

- školní družina a školní jídelna

- mimoškolní činnost - školy v přírodě, lyžařský kurz, poznávací zájezdy do zahraničí 

- tradiční akce školy pro rodiče s dětmi – vánoční a velikonoční jarmark, zahradní slavnost aj.

- spolupráce se ZUŠ dr.Leoše Janáčka v O.-Vítkovicích

 !!! Naše škola dále nabízí !!!

Při nástupu do 1.třídy dostane každý žák zdarma učebnice a pracovní sešity.

Pozvánka

Srdečně zveme Vás rodiče i Vaše budoucí „prvňáčky“ k zápisu a také na tyto akce:

- Prohlídku školy, která proběhne 5. 3. 2018 od 15,30 hodin. Po ní bude beseda se školní psycholožkou na téma: „Školní zralost dítěte – přijetí nebo odklad?“

- Den otevřených dveří spojený s ukázkovou hodinou s využíváním tabletů v současných 1. třídách, který se uskuteční dne 7. 3. 2018 od 9,00 hodin.

- Do školy se přijdou podívat i předškoláci se svými p.učitelkami z MŠ J.Maluchy – dne 8. 3. 2018