Zápis do 1. tříd 2017/2018

Dne 3. 4. a 4. 4. 2017 proběhne zápis dětí do 1. tříd na naší škole. 

3. 4. od 12,00 –18,00 hodin a 4. 4. od 12,00 – 17,00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky.

Rodiče žádáme, aby k zápisu přišli s dítětem a vzali s sebou rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.

Vzhledem k posunutí termínu zápisu by si měli zákonní zástupci, kteří budou žádat odklad školní docházky pro své dítě, již k zápisu přinést potřebné dokumenty: doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. U zápisu jim pak budou  podány další informace ohledně odkladu povinné školní docházky, popř.kontakty na potřebná zařízení. 

Zápis se bude konat v současné třídě 3. A, pav. A, přízemí.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání v ZŠ jsou:

  • věk dítěte a školní zralost
  • spádovost školy vzhledem k bydlišti
  • kapacita školy pro příští školní rok - přijato může být 90 žáků
Nabídka školy pro šk.rok 2017/2018

- rozšířená výuka tělesné výchovy na 1.stupni 

- výuka s tablety iPad  

- logopedická péče pro žáky 1.tříd pod vedením speciálního pedagoga 

- inkluzivní vzdělávání v rámci projektu MMO: „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání         ve městě Ostrava (pilotní škola)

- služby Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, metodik prevence,                 výchovný poradce, speciální a sociální pedagog, školní asistent)

- výuka anglického jazyka od 1.třídy

- další cizí jazyk od 7.ročníku

- zaměření školy na environmentální výuku

- moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, školní           knihovna, učebna fyziky, hudebna, aj.

- výuka plavání ve 2. a 3. ročníku

- předmět speciální péče pro žáky s výv.poruchami učení

- Školička pro budoucí prvňáčky – od února do května

- zájmové kroužky v odpoledních hodinách

- keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem

- školní družina a školní jídelna

- mimoškolní činnost - školy v přírodě, lyžařský kurz, poznávací zájezdy do zahraničí 

- tradiční akce školy pro rodiče s dětmi – Vánoční a Velikonoční jarmark, Zahradní               slavnost, aj.

- spolupráce se ZUŠ dr.Leoše Janáčka v O.-Vítkovicích

!!! Naše škola dále nabízí !!!

Při nástupu do 1.třídy dostane každý žák zdarma učebnice a pracovní sešity.

 

Pozvánka

Srdečně zveme Vás rodiče i Vaše budoucí „prvňáčky“ k zápisu a také na tyto akce: 

 

- Besedu v MŠ J.Maluchy 105 se školní psycholožkou a zástupkyní ředitele na téma              „Školní zralost a odklad školní docházky“ – dne 16.2.2017 v 16,00 hodin

- Prohlídku školy, která proběhne 27.2.2017 od 15,30 hodin

- Den otevřených dveří spojený s ukázkovou hodinou s využíváním tabletů v                       současných 1.třídách, který se uskuteční dne 1.3.2017 od 9,00 hodin.

- Do školy se přijdou podívat i předškoláci se svými p.učitelkami z MŠ J.Maluchy –               dne 2.3.2017