INFORMACE OHLEDNĚ VÝSKYTU VŠÍ

 POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (VÝSKYT VŠÍ) U ŽÁKA ŠKOLY 

 

1. Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění.

 

2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

 

3. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy. 

 

4. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby. V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.

 

 Povinnosti školy při výskytu vší:

Dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - §7, odst. 3) je uvedeno, cituji: „K předcházení vzniku a šíření  infekčních onemocnění  je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit  oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajisti pro ně dohled zletilé fyzické osoby“.  

Školské zařízení  má tedy dle zákona povinnost nepřijmout dítě do  dětského kolektivu, které jeví známky akutního přenosného onemocnění a tam patří i pedikulóza = přítomnost živých vší. Učitelé sami by neměli dětem vlasy kontrolovat, aby nerozšířili zavšivení (pedikulózu) na další děti, jejich úkolem je co nejdříve, poté co nákazu zjistí (vizuálně lze zjistit lezení živých vší), informovat rodiče postiženého dítěte. Škola také musí  informovat rodiče ostatních žáků o výskytu vší v kolektivu z důvodů nutnosti provádění preventivních opatření u ostatních dětí, které byly v kontaktu.

Škola má možnost upravit si vlastní postup při výskytu vší ve školním řádu, se kterým budou seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci. Jednou z možností školy, kterou lze začlenit do školního řádu, je vyžádat si např. potvrzení úspěšnosti léčby akutního přenosného onemocnění pedikulózou u dítěte při jeho návratu do kolektivu jeho zákonným zástupcem.

Při hromadném výskytu infekce přichází v úvahu i jiné právní nástroje, např. povinná preventivní prohlídka u odborného lékaře, vyhlášení volných dnů ve smyslu § 24 odst. 2 školského zákona apod.

Odvšivit dítě je povinností rodičů nebo jeho zákonných zástupců. V případě, že rodič nespolupracuje se školou a opakovaně posílá do kolektivu dítě neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti  byl informován  příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.

 

Postup při zjištění pedikulózy:

Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován účinný přípravek k tomu účelu určený a povolený. 

Veš nelétá ani neskáče. Přenáší se těsným kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školách (I. stupeň, školní družina), školkách nebo při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod. (pozor na nácvik vystoupení – kostýmy – paruky, vlasové ozdoby, pokrývky, korunky – mohou být nástrojem přenosu).

Pokud při prohlídce vlasů dítěte zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv.všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem  k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut. 

Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem, jednotlivé vlasy s hnidami vystřihat nebo nechat vlasy s hnidami odrůst. Veš dětská není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 cm.

K likvidaci vší je možné v současné době použít různé přípravky volně dostupné v lékárnách. Přípravky mnohdy nelikvidují hnidy, proto je nutná jejich opakovaná aplikace za 8-10 dní po prvním použití. Aplikaci přípravku by měli provádět rodiče napadených dětí, ale jen v  případech, že ve vlasech skutečně najdou lezoucí vši. Dezinsekčním přípravkem je třeba také ošetřit hřebeny a kartáče, textilie vyprat (plyšové hračky, polštářky, deky) – popřípadě uzavřít do igelitových sáčků či pytlů na déle než 24 max. 48 hodin (veš bez přístupu krve hostitele umírá na dehydrataci cca po 18 hodinách)   a vyžehlit.

U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.