Zápis do 1. tříd

Dne 2. 4. a 3. 4. 2019 proběhne zápis dětí do 1. tříd na naší škole. 

2. 4. od 12,00 do 18,00 hodin a 3. 4. od 12,00 do 17,00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky. Rodiče žádáme, aby k zápisu přišli s dítětem a vzali s sebou rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat odklad školní docházky pro své dítě,  přinesou již k zápisu potřebné dokumenty: doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. U zápisu jim pak budou  podány další informace ohledně odkladu povinné školní docházky, popř.kontakty na potřebná zařízení. 

Zápis se bude konat v současné třídě 2. A, pav. A, přízemí

Nabídka školy pro šk.rok 2019/2020

Při nástupu do 1. třídy dostane každý žák zdarma učebnice, pracovní sešity a školní potřeby v hodnotě 200,- Kč!!!

- rozšířená výuka tělesné výchovy na 1.stupni 

- výuka s tablety I-Pad  

- logopedická péče pro žáky 1.tříd pod vedením speciálního pedagoga 

- volejbalový kroužek ve spolupráci s volejbalovým oddílem – NOVĚ!

- inkluzivní vzdělávání v rámci projektu MMO: „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 

- služby Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální a sociální pedagog, školní asistent)

- výuka anglického jazyka od 1.třídy

- další cizí jazyk od 7.ročníku

- zaměření školy na environmentální výuku

- moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy,školní knihovna, učebna fyziky, hudebna aj.

- výuka plavání ve 2. a 3.ročníku

- předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence pro žáky s vývojovými poruchami učení

- Školička pro budoucí prvňáčky –od února do května

- zájmové kroužky v odpoledních hodinách

- keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem

- školní družina a školní jídelna

- mimoškolní činnost - školy v přírodě, lyžařský kurz, poznávací zájezdy do zahraničí 

- tradiční akce školy pro rodiče s dětmi – vánoční a velikonoční jarmark, zahradní slavnost aj.

- spolupráce se ZUŠ dr.Leoše Janáčka v O.-Vítkovicích